آشنایی با سامانه 2020 مخابرات ایران

اطلاع از نوع سرویس، باقیمانده حجم و تاریخ اتمام اینترنت:

4#*2*2020*

--------------------------------

  • تغییر رمز پنل کاربری adsl.tci.ir :

5#*2*2020*

--------------------------------

  • راهنمای سامانه پاسخگویی 2020 مخابرات مشهد:

پشتیبانی سرویس اینترنت ADSL:

شماره گیری 2020 -> داخلی 2 -> داخلی 1

پشتیبانی سرویس اینترنت VDSL:

شماره گیری 2020 -> داخلی 2 -> داخلی 2

پشتیبانی سرویس اینترنت FTTH:

شماره گیری 2020 -> داخلی 2 -> داخلی 3

--------------------------------

  • تغییر رمز پنل کاربری:
شماره گیری 2020 -> داخلی 2 -> داخلی 1 -> داخلی 1
  • محدود کردن حساب کاربری به آخرین مک آدرس مودم متصل به شبکه یا حذف آن:
شماره گیری 2020 - داخلی 2 -> داخلی 1 -> داخلی 2
  • محدود کردن حساب کاربری به آخرین پورت فیزیکی متصل به شبکه یا حذف آن:
شماره گیری 2020 -> داخلی 2 -> داخلی 1 -> داخلی 3
  • دریافت راهنمای کد خطای اتصال به اینترنت:
شماره گیری 2020 -> داخلی 2 -> داخلی 1 -> داخلی 4
  • اطلاع از اعتبار حجمی و زمانی:
شماره گیری 2020 -> داخلی 2 -> داخلی 1 -> داخلی 5
  • ارتباط با کارشناس:
شماره گیری 2020 -> داخلی 2 -> داخلی 1 -> داخلی 6