پرداخت

شما میتوانید هزینه سرویس اینترنت خود را به یکی از شماره کارت های زیر واریز نمایید و سپس شماره پیگیری آن را به شماره 09156155525 اعلام نمایید.

  • بانک ملی ایران

6037-9975-6339-8750

  • حساب جاری بانک ملی ایران

0101135052005

  • بانک صادرات ایران

6037-6917-8541-2594

  • حساب جاری بانک صادرات ایران

0104387678009

  • حساب جاری بانک ملت

5193177264

  • بانک رسالت

5041-7210-7674-9424

بنام مهدی پنجه